Trafikstyrning och trafikledning
Trafik
I takt med att den svenska ekonomin nu tar fart kommer efterfrågan på person- och godstransporter att öka. Trafikverken och transportnäringen har all anledning att fundera på hur framtidens trafiksystem kan se ut. Den ökade efterfrågan skapar allt större trängsel på vägar och järnvägar, samtidigt som kraven på punktlighet och rörlighet ökar. Inte bara transportförsörjningen i städerna utan även de gränsöverskridande transporterna kommer att medföra problem. Det är därför viktigt att den befintliga infrastrukturen används rationellt. Här kan ITS, dvs Intelligenta Transport System, ge positiva bidrag och inom TFKs trafikområde studeras informationsteknologins möjligheter att komma till rätta med den till synes omöjliga ekvationen; ökad rörlighet och handel i ett transportsnålt samhälle. Uppbyggnaden av TFKs Borlängekontor har fått till följd att forskningsarbetet inom trafikområdet nu även omfattar strategiska planeringsmodeller, där TFK samarbetar med bl a Vägverket, Banverket och SIKA.
Uppdaterat 2012-03-01