Utvärdering av transport- och logistiksystem
Varför behövs systemstöd inom logistiken?
Logistikbranschen har genomgått en enorm utveckling under det senaste decennierna. Från att ha varit en många gånger förbisedd sidoverksamhet med transporter, materialadministration och materialhantering som huvudbeståndsdelar har den växt fram som en konkurrensavgörande faktor med fokus på affärsnytta genom högteknologiska lösningar. Kunderna erfordrar informationen om godset oavsett om det håller på att tillverkas i produktionen, ligger i ett lager eller befinner sig under transport. Dessutom är logistikaktörerna beroende av att kunna hålla en hög effektivitet i alla sina logistiska nätverk. För att klara dessa krav erfordras ofta systemlösningar.

När ska vi köpa ett nytt system?
Ett IT-system syftar till att stödja den affärsdrivande processen. Varje system har ett antal funktioner som kan underlätta verksamheten och generera ökad nytta för kunden. Systemutveckling och förändring skall genomföras på affärsmässiga grunder. I vissa fall krävs en systemimplementering för att bibehålla konkurrenskraften och möjliggöra en leverans av de tjänster som kunderna efterfrågar. I andra fall kan systemimplementeringen grundas på ett behov av rationalisering inom den egna organisationen. Under de senaste årtiondet har vi kunnat se många fall av teknikorienterad systemutveckling som tyvärr inte bidragit till lönsamhet inom företagen. Ett investeringsbeslut på systemsidan måste kunna styrkas med väl genomlysta kalkyler över återbetalning och räntabilitet.

Vad erbjuder TFK?
Att hitta rätt produkt och leverantör när man står inför ett systeminköp är en krävande process. Idag finns det en flora av aktörer, små såväl som stora, vars applikationer och lösningar riktar sig mot logistik- och transportanvändare. Med vår branschkännedom och kunnande inom logistik/IT kan vi hjälpa köparna att hitta det system som genererar mest totalnytta.

Vi kan erbjuda olika typer av stöd vid systemutvärdering. Här följer några exempel: 
  I ett första steg kan vi redogöra för marknaden och funktionaliteten hos systemen inom det aktuella området. 
  Sammanställa kravspecifikationer över efterfrågade system.
  Hjälpa till med framtagning av olika alternativ utifrån de kriterier som skall ligga till grund för en utvärdering av offerter. 
  Tillsammans med kunden formulera en offertförfrågan.
Stöd till kunden vid utvärdering av inkomna offerter.
  Utföra analyser som baseras på de referensramar som bestämts i det aktuella projektet.
 
Exempel på uppdrag:
 Stockholms Skafferi AB


Uppdaterat 2012-03-01