Kartläggning av transport- och logistiklösningars miljöpåverkan
Varför arbeta med miljöaspekter?
Transporter är viktiga för att samhället skall fungera, men de skapar samtidigt en hel del miljöproblem. Transporter bidrar bland annat till hälsoproblem, övergödning, försurning, utsläpp av växthusgaser, marknära ozon, buller, vibrationer, anspråk på stora markområden, trängsel…… Listan är lång!

Vad erbjuder TFK?
TFK utför miljöanalyser av transport- och logistiksystem. En analys kan t ex omfatta emissionsberäkningar för olika transportsystem eller en jämförelse av hur olika logistikkoncept påverkar omgivningen.

TFK bistår vid framtagning av miljöledningssystem kopplat till logistik och transporter. Ett uppdrag kan t ex omfatta att utarbeta rutiner, mål och arbetssätt för att arbeta med att minska miljöpåverkan från företagets transporter.

Exempel på uppdrag:
 Volvo Car Corporation
 Volvo Logistics
 IKEA
 Schenker
Uppdaterat 2012-03-01